Mã SP Tên sản phẩm Đơn vị Giá
Ánh trăng
C2A Lễ hộp Ánh Trăng C2A Hộp 150,000 đ
C2B Lễ hộp Ánh Trăng C2B Hộp 190,000 đ
C2C Lễ hộp Ánh Trăng C2C Hộp 180,000 đ
C2D Lễ hộp Ánh Trăng C2D Hộp 195,000 đ
Đoàn viên
E4A Lễ hộp Đoàn Viên E4A Hộp 295,000 đ
E4B Lễ hộp Đoàn Viên E4B Hộp 325,000 đ
E4C Lễ hộp Đoàn Viên E4C Hộp 250,000 đ
E4D Lễ hộp Đoàn Viên E4D Hộp 285,000 đ
Hoa Hảo Trăng Viên
D4A Lễ hộp Hoa Hảo Trăng Viên D4A Hộp 300,000 đ
D4B Lễ hộp Hoa Hảo Trăng Viên D4B Hộp 320,000 đ
D4C Lễ hộp Hoa Hảo Trăng Viên D4C Hộp 340,000 đ
Hạnh Phúc Sum Vầy
C4A Lễ hộp Hạnh Phúc Sum Vầy C4A Hộp 300,000 đ
C4B Lễ hộp Hạnh Phúc Sum Vầy C4B Hộp 320,000 đ
C4C Lễ hộp Hạnh Phúc Sum Vầy C4C Hộp 340,000 đ
Dạ Nguyệt Hồng Hương
B4A Lễ hộp Dạ Nguyệt Hồng Hương B4A Hộp 340,000 đ
B4B Lễ hộp Dạ Nguyệt Hồng Hương B4B Hộp 370,000 đ
B4C Lễ hộp Dạ Nguyệt Hồng Hương B4C Hộp 400,000 đ
Sắc Đỏ Tình Thân
E6 Lễ Hộp Sắc Đỏ Tình Thân E6 Hộp 450,000 đ
Sắc Tím Kiêu Sa
D6 Lễ Hộp Sắc Tím Kiêu Sa D6 Hộp 450,000 đ
Hoàng Kim Phồn Thịnh
A4A Lễ Hộp Hoàng Kim Phồn Thịnh A4A Hộp 620,000 đ
A4B Lễ Hộp Hoàng Kim Phồn Thịnh A4B Hộp 620,000 đ
Mộc Lan Tím
B6A Lễ Hộp Mộc Lan Tím B6A Hộp 560,000 đ
B6B Lễ Hộp Mộc Lan Tím B6B Hộp 580,000 đ
Kim Hoa Ngọc Diệp
C6A Lễ Hộp Kim Hoa Ngọc Diệp C6A Hộp 510,000 đ
C6B Lễ Hộp Kim Hoa Ngọc Diệp C6B Hộp 510,000 đ
Dấu Ấn Thời Gian
A6 Lễ Hộp Dấu Ấn Thời Gian A6 Hộp 990,000 đ
Ngọc Đường Phú Quý
CCA Lễ Hộp Ngọc Đường Phú Quý Cao cấp A Hộp 1,200,000 đ
Cổ Ngọc Vinh Hoa
CCB Lễ Hộp Cổ Ngọc Vinh Hoa Cao Cấp B Hộp 1,500,000 đ

Tổng tiền: 0